VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatelem internetových stránek Berkupon.cz je Jozef Tarasovič, s místem podnikání na adrese Lipí 1249/56, Praha 9, 193 00, IČ: 87778238 (dále jen „Provozovatel“).
Provozovatel vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů tyto:

1. Všeobecná ustanovení
Provozovatel na svých internetových stránkách Berkupon.cz umožňuje zákazníkovi získání slevového kupónu na určité zboží či službu (dále jen „kupón“) v případě, že si toto zboží či službu objedná minimální předem stanovený počet zákazníků. Provozovatel tak pouze zprostředkovává dodání zboží či poskytnutí služby. Dodavatelem zboží či poskytovatelem služby je osoba odlišná od Provozovatele, jež je v nabídce zboží či služby vždy předem přesně identifikována (dále jen „Poskytovatel“).
Zákazník objednávkou akceptuje tyto Obchodní podmínky zveřejněné Provozovatelem na internetové stránce Berkupon.cz. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele, zákazníka a Poskytovatele.

2. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem
Obsahem vztahu je závazek Provozovatele umožnit zákazníkovi získání kupónu na zboží či službu Poskytovatele popsanou v nabídce a dále závazek zákazníka zaplatit za tento kupón sjednanou cenu na účet Provozovatele za stanovených podmínek.

3. Objednání kupónu
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Odesláním objednávky Provozovateli se objednávka pro zákazníka stává závaznou.
Objednávka je návrhem smlouvy na dodání zboží či poskytnutí služby Poskytovatelem, jejíž uzavření Provozovatel zprostředkovává. K uzavření smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky Provozovatelem, smlouva pak vzniká v případě, že si kupón objedná předem stanovený minimální počet zákazníků.

4. Dodání kupónu
Za doručení kupónu zákazníkovi se považuje doručení emailu s přiloženým kupónem. Pokud by zákazník neobdržel email, v jehož příloze se kupón nachází, má 14 dní na to, aby buď písemnou, nebo telefonickou formou Provozovatele o této skutečnosti informoval. Provozovatel je poté povinen zaslat kupón znovu.

5. Podmínky použití kupónu
Podmínky užití kupónu (zejména doba jeho platnosti) jsou uvedeny přímo na něm či byly uvedeny v nabídce zboží či služby na Berkupon.cz a zákazník se zavazuje k jejich dodržení. Po uplynutí doby platnosti kupónu ztrácí zákazník nárok na dodání zboží či poskytnutí služby bez nároku na vrácení peněz. Závazek Poskytovatele uplynutím doby platnosti kupónu zaniká. Kupón je přenosný. V rámci jedné objednávky (tj. v rámci jednoho čerpání výhod plynoucích z kupónu u Poskytovatele) může zákazník objednat pouze jeden kupón, pokud Poskytovatel (Provozovatel v nabídce) nestanoví jinak. Stejně tak pokud Poskytovatel nestanoví jinak, je možné kupón použít pouze jednou. Provozovatel ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení kupónu.
V případě, že zákazník promění kupón za nižší než jeho původní hodnotu (pokud je to možné), nemá nárok na doplacení hodnoty kupónu, nový kupón na zbytek hodnoty kupónu původního.

6. Cena a placení
Cena nabízeného zboží či služby je vždy uvedena v nabídce na internetových stránkách Berkupon.cz včetně procentuálního uvedení slevy, která je poskytována.
Při objednávce kupónu dojde k autorizaci platby zákazníka. Platba u způsobů platby, u kterých je to možné, bude realizována až po skončení nabídky v případě, že si kupón objedná minimálně stanovený počet zákazníků. Pokud si kupón neobjedná minimálně stanovený počet zákazníků, bude autorizace platební transakce zrušena a ukončena.

Způsoby platby

  • Převodem na účet – zákazník se zavazuje po dosažení minimálního stanoveného počtu zákazníků, kupón (zákazník bude informován e-mailem), zaplatit stanovenou cenu převodem z účtu nejpozději následující pracovní den po obdržení informačního emailu.
Pokud nedojde k aktivaci nabídky (dosažení minimálního stanoveného počtu zákazníků, kteří si zaplatí kupón), všechny závazky smluvních stran zanikají ke dni ukončení platnosti nabídky a v případě, že Provozovatel již obdržel platbu zákazníka, je povinen mu ji do 3 pracovních dnů vrátit.

7. Odpovědnost Provozovatele a Poskytovatele
Informace o původních cenách (před slevou) a slevách uvedené na internetových stránkách Berkupon.cz jsou poskytovány na základě informací získaných od Poskytovatele a Provozovatel tak nenese odpovědnost za jejich správnost.
Vzhledem k tomu, že zboží je dodáváno a služby poskytovány přímo Poskytovatelem, nese odpovědnost za řádné a včasné dodání zboží či poskytnutí služby přímo Poskytovatel. Zákazník je tak povinen svá práva, zejména z odpovědnosti za vady, uplatňovat u Poskytovatele.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí slevy u Poskytovatele, neboť Provozovatel o slevách prostřednictvím svých internetových stránek pouze informuje.
Provozovatel také neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s užitím služby či zboží.

8. Odstoupení od smlouvy
V případě, že Poskytovatel nedodá objednané zboží či neposkytne objednanou službu z důvodu na jeho straně, a to ani po písemné výzvě zákazníka, má zákazník právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky.
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy také ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení kupónu (dle čl. 4), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli doručeno nejpozději 14. dne od doručení kupón a v kopii Provozovateli.
Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu musí být učiněno písemnou formou (splněno i prostřednictvím elektronické pošty).
Vzhledem k tomu, že platba za kupónu je prováděna na účet Provozovatele, je zákazník povinen o svém odstoupení informovat i Provozovatele, aby v případě, že celá platba ještě nebyla Provozovatelem převedena Poskytovateli, mohl Provozovatel vrátit takovou část platby zákazníka zpět zákazníkovi.

9. Ochrana osobních údajů
Provozovatel si vyhrazuje právo požádat zákazníka o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu). V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít Provozovatel využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže.
Zákazník poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který zákazník v konkrétním případě vyplnil či, které byly o zákazníku získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci přihlášení na internetových stránkách Provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Poskytovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz. V případě, kdy je příjemcem zboží či služby osoba odlišná od zákazníka, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.
Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zákazník (registrovaný zákazník) může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na internetových stránkách Provozovatele požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

10. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce Berkupon.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odešle-li zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.
Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Webové prezentace jiných subjektů, na něž internetové stránky Provozovatele odkazují, nejsou pod kontrolou Provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakoukoliv třetí osobou prostřednictvím internetové stránky Berkupon.cz.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2011.